TransparencaNë përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë Kombëtare të Bregdetit. Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës AKB ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. AKB do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit 5 të LDI-së. Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparencën e veprimtarisë së punës së këtij institucioni nëpërmjet pasqyrimit të detajuar të tij në faqen zyrtare si dhe në mjediset e pritjes së publikut. Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afat kohor për bërjen publike të tij, mënyrën e bërjes publike si dhe strukturën përkatëse e cila prodhon ose administron dokumentin.

Drejtorite dhe Funksionet Kryesore

1. Drejtoria e Performancës dhe Menaxhimit të Integruar të Zonave Bregdetare. Organizon punën për bashkërendimin e programeve, të projekteve zhvilluese me rëndësi për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare, Drejton procesin e këshillimit dhe mbështetjes ligjore të veprimtarive dhe aktiviteteve të strukturave të Agjencisë, në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore në fuqi;Kordinon procesin e monitorimit dhe zbatimit me përpikmëri të instrumenteve të menaxhimit të integruar të territorit, të miratuara nga autoritetet qëndrore dhe vendore në zonën bregdetare,Jep hollësi për përgatitjen e objektivave dhe të prioriteteve për performancën dhe vlerësimin e zonave bregdetare, sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare.

2. Drejtoria për Sigurimin e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Turizmit dhe Zonave Bregdetare. Përgjigjet për përcaktimin e objektivave dhe planifikimin e veprimtarisë së drejtorisë dhe ndjekjen e realizimit të procesit të inspektimit të Drejtorisë për Sigurimin e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Turizmit dhe Zonave Bregdetare,Kryen vlerësimin e riskut të subjekteve që operojnë në fushën e turizmit që janë objekt i inspektimit të drejtorisë;Mbikëqyrë procesin e inspektimit dhe mbajtjen e dokumentacionit për cdo proces inspektimi nga inspektorët e sektorit;Kontrollon zbatimin e kritereve dhe kushteve nga subjektet që ushtrojnë veprimtari turistike, si: hotele, motele, bujtina, kamping, resorte, qendra kurative, B&B, fjetina etj;

3. Drejtoria e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Garanton kuptueshmërinë ligjore, monitorimin dhe harmonizimin e akteve rregullatore me Kushtetutën, kodet, direktivat europiane dhe marrëveshjet ndërkombëtare, administrimin e burimeve njerëzore në institucion, menaxhimin efikas të planit buxhetor, sigurimin e efiçencës dhe efikasitetit në proçedurat e prokurimit proves, zbatimin e normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor si dhe mirëadministrimin dhe mirëmbajtjen e aseteve të Agjencisë, si dhe krijimi i kushteve të përshtatshme dhe komode të punës për punonjësit;

---------------------------------------------------------------------------------------
SHËRBIMET QË OFROHEN NGA AKB JANË SI MË POSHTË:

A. Bazuar nëVendimin nr. 171, datë 27.3.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Miratimin e Rregullores ‘Për Kushtet dhe Kriteret e Ushtrimit të Veprimtarisë së Stacionit të Plazhit”, të ndryshuar, AKB është organi kompetent për nënshkrimin e kontratave për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit, pas ndjekjes së të gjithë procedurës së parashikuar si më poshtë:

Së pari : Aplikimi online në sistemin e -albania nga subjektet e interesuar për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit, i cili bëhet sipas një formulari aplikimi online dhe përmban dokumentacionin e mëposhtëm: planin e operimit, formati i së cilit shkarkohet nga sistemi foto të jashtme të qarta të strukturës akomoduese/së shërbimit foto të stacionit të plazhit

Aplikimi kryhet sipas njoftimit në faqen zyrtare të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit.
Pas kryerjes së aplikimit nga subjektetGrupi Teknik i Shqyrtimit të Aplikimeve kryen shqyrtimin e aplikimeve për ushtrimin e veprimtarisë së stacionit të plazhit bazuar në VKM nr.171/2019, të ndryshuar si dhe dokumentacionin e ngarkuar nga subjektet në sistemin e-albania, procedurë e cila konsiston në dy faza, përkatësisht si më poshtë:

a) Faza e parë ecila konsiston në shqyrtimin e kërkesave të subjekteve për marrjen në përdorim të hapësirës së plazhit, bazuar në dokumentacionin e ngarkuar:

b) Faza e dytë konsiston në miratimin përfundimtar të aplikimit pas ngarkimit në sistem të planvendosjes dhe mandat pagesës,dokumentacion i përgatitur dhe i lëshuar nga Njësia e Vetëqeverisjes Vendore, sipas përcaktimeve ligjore të VKM 171/2019, të ndryshuar:

c) Pas plotësimit të dokumentacionit shtesë si më sipër, GTSHA-ja miraton në portalin e-Albania aplikimin përkatës dhe AKB-ja njofton menjëherë subjektin dhe NJVV-në për nënshkrimin e kontratës sipas formatit tip bashkëlidhur këtij vendimi. Para nënshkrimit të kontratës, subjekti duhet të paraqesë marrëveshjen e noterizuar me vrojtuesin e plazhit (shoqëruar me certifikatën përkatëse të kualifikimit), e vlefshme përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kontratës.

B. Ushtron kontroll dhe inspekton në mjediset dhe në dokumentacionin e subjekteve që ushtrojnë veprimtari turistike (Sipas procedurave të parashikuara nga Ligji nr.10 433, datë 16.6.2011 “PËR INSPEKTIMIN NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”)

C. Shqyrton ankesat për masat administrative dhe gjobat e vendosura ndaj subjekteve (Sipas rregullores për organizimin dhe funksionimin e komisionit të ankimit, si dhe përcaktimi i procedurave të hollësishme të shqyrtimit të ankimit administrativ në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit).

D. Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 285, datë 29.4.2022 “Për kriteret e vendosjes dhe të funksionimit të stacioneve sezonale të ankorimit/bregëzimit”; pranë AKB depozitohen dhe aplikimet për vendosjen e stacioneve sezonale të ankorimit/bregëzimit. Dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar për vendosjen e stacioneve sezonale të ankorimit/bregëzimit parashikohet në VKM nr. 285/2022.

Të gjitha kërkesat për mendim në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore, komentet si dhe sugjerimet përcillen nëpërmjet Memove të hartuara nga specialistët e Sektorit sipas natyrës së aktit. Në momentin e përgatitjes së draftit rishikohen përsëri të gjitha ndryshimet e propozuara.

Agjencia Kombetare e Bregdetit nuk ofron sherbime te tilla.

Koordinatori Për të Drejtën e Informimit Enxhi Dibra
Email Enxhi.Dibra@bregdeti.gov.al
Tel 0695176111
Adresa Bulevardi Zhan D’Ark, nr 23, Tiranë
Orari E Hënë- E Enjte: 08:00-16:30
E premte: 14:00
Llojet e akteve administrative në veprimtarinë ekzekutive dhe urdhër-dhënëse të AKB, që përdoren për përmbushjen e funksioneve të saj, janë:

“Urdhëri”, është akti nënligjor i Drejtorit të Përgjithshëm me karakter të brendshëm, që vendos rregulla sjelljeje të përgjithshme ose rregullon një marrëdhënie konkrete. Urdhëri del në bazë dhe në zbatim të Ligjit ose Vendimit të Këshillit të Ministrave. Paraqitja e urdhërit për miratim shoqërohet me relacionin përkatës. “Udhëzimi”, është akt nënligjor i Drejtorit të Përgjithshëm me karakter shpjegues, që shtjellon të gjitha urdhërimet e Ligjit ose Vendimit të Këshillit të Ministrave. “Rregullorja”, është akt nënligjor i miratuar nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, që shtjellon rregullat dhe procedurat që do të përdoren në kryerjen e një veprimtarie konkrete.

Dokumentat administrativë

Në grupin e dokumentave administrativë bëjnë pjesë strategjitë, planet e veprimit, planet e programet e punës, programe të bashkëpunimit me vendet e ndryshme dhe çdo dokument tjetër, i cili kërkon angazhim të burimeve njerëzore apo financiare. Këto akte miratohen me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm. Aktet administrative, sipas rastit, mund të kërkojnë nënshkrimin për çdo fletë. Dokumentet në formën e urdhërave, udhëzimeve, direktivave, programet e punës, raportet, relacionet, formulohen me shkrim. Në rastet e veçanta kur urdhërat jepen me gojë, evidentohen në një protokoll të veçantë.

Kartela shoqëruese e dokumenteve që hynë në AKB

Kartela shoqëron dokumentin, që vjen në AKB dhe në të bëhen shënimet nga të gjithë personat e angazhuar me të, të cilët u përgjigjen kërkesave të rubrikave që ai përmban. Praktikat e brendshme shkresore shoqërohen nga një kartelë e brendshme, e cila përmban: a) Strukturën nga vjen; b) Lëndën objekt të materialit; c) Afatin e trajtimit të materialit. Nuk evidentohen dhe nuk dorëzohen në Sektorin e Arkiv-Protokollit dokumentet me karakter të thjeshtë, si për lëvizje automjetesh, dokumente masive të llogarisë, magazinës, fatura, mandat-pagesa, fletë hyrje-dalje, fletë-udhëtimesh dhe dokumente të tjera të kësaj natyre. Këto dokumente ruhen në sektorët përkatës dhe, pasi humbasin vlerën operative të ruajtjes, asgjësohen nga vetë sektorët, sipas rregullave në fuqi.

Sistemi i mbajtjes se dokumentacionit


Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing