Header image

Në vijën bregdetare gjenden zona të mbrojtura të cilat i gjeni të listuara më poshtë sipas kategorive të cilat ju përkasin.

1. Parqe Kombëtare

2. Rezervat natyror i menaxhuar/ park natyror

3.Peizazhe të mbrojtur

4. Zona RAMSAR

Harta për zonat e mbrojtura në zonën bregdetare në Shqipëri

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing