Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara (sipas viteve)

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing