HomeRreth neshTransparenca

RAPORT FINANCIAR PER VITIN 2014

Nepermjet ketij raporti paraqitet ne menyre te permbledhur aktiviteti financiar per vitin 2014.
Raport synon te jape realizimin e objektivave kryesore te punes si dhe realizimin e shpenzimeve sipas planifikimit buxhetotor (fondeve te rialokura) te vitit 2014.

MENAZHIMI FINANCIAR

Menaxhimi finaciar behet bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi.1. Fondet e rialokuara
Agjencia kombetare e Bregdetit filloi aktivitetin e saj ne muajin shkurt te vitit 2014, nisur nga kjo nuk ishte parashikuar ne buxhetin e vitit 2014.Rialokimi I fondeve u be si me poshte:• Ne 28/04/2014, ne zbatimi te VKM-se nr 125 date 05/03/2014ku AKB-se I kaluan nje fond prej 10   000 000 lekesh, i ndare ne zerat,
– Paga 7 000 000 leke
– Sigurime shoq. dhe shend. 2 000 000 leke
– Shpenzime operative 1 000 000 leke.• Ne daten 07/05/2014, pas kerkeses se MZHUT-se dergohet miratimi I Ministrise se Financave per rialokimin e fondeve nga aparati I MZHUT prej 15 500 000 lekesh, i ndare ne zerat,
– Paga 11 770 000 leke
– Sigurime shoq. dhe shend. 1 230 000 leke
– Shpenzime operative 2 500 000 leke
– Shpenzime operative shtese 3 000 000 leke• Kerkesa per fonde per investimi
Nisur nga fakti qe infrastruktura ishte ne nivel zero, i jane kerkuar MZHUT-se fonde per investime sipas shkreses Nr. 170 te protollit, date 30.05.2014 prej 6 856 000 leke ne zerat: blerje pajisje zyre, pajisje elektronike nje fond per rikonstruksioni e zyrave te ish DAP-it, sipas parashikimit te bere nga MZHUT. Kerkesa u miratua pjeserisht.
Permbledhja e fondeve te rialokuara me gjithe ndryshimet eshte ne tabelen me poshte:

NrEmertimiShuma
1 Fondi I pagave 11 570 000
2 Fondi per sig shoqerore dhe shendetesore 2 542 000
3 Fondi per shpenzime operative 6 500 000
4 Investime 2 290 000
  Totali 22 902 000

2. Realizimi i shpenzimeve per gjashte-mujorinTabela e realizimit

NrEmertimiPlani vjetorFakti 6-mujorFakti 12-mujor% e real
1 Shpenzime per paga 11,570,000 3,172,681 9,644,586 83%
2 Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetesore 2,542,000 514,794 1,505,292 60%
3 Shpenzime operative 6,500,000 96,359 3,593,669 55%
4 Investime 2,290,000 0 1,970,496 86%
  Totali 22,902,000 3,783,834 16,714,046 71%

Sic shikohet dhe nga tabela nuk kemi realizuar totalisht buxhetin e parashikuar dhe kjo per faktin se:-Akomodimi ne ambjentet e punes eshte bere ne muajin dhjetor, nisur nga kjo nuk mund te parashikoheshin saktesishte nevojat e institucionit.
-Nuk eshte plotesuar numri I punonenjesve sic ishte parashikuar ne organiken e miratuar nga Kryeministri, kjo per arsye te procedurave te DAP-it.


3.Performanca analitike e buxhetit


– Shpenzime per paga dhe sigurime shoqerore dhe shendetesoreBuxheti I rialokuar per shpenzime per paga nga 18,770,000 leke u ndryshua ne 11,570,000, kjo per faktin e mosplotesimit te numrit te punonjesve te miratura ne organiken e AKB-se (nga 30 ne 13) si pasoje e procedura te administrates publike, nga 17 vende vakante vetem 6 prej tyre jane rekrutuar ne Janar te vitit 2015.Si rezultat i këtyre rialokimeve, buxheti për shpenzime personeli për vitin 2014 u realizua në masen 9,644,586 leke ose 83%.
-Shpenzimet operativePer shpenzimet operative fondi i rialokuar ishte 65,000,000 leke. Akb e filloi aktivitetin e saj ne shkurt 2014 me nje numer te reduktuar punonjesish dhe me infrastrukturen ne nivelin zero, nisur nga kjo nuk mund te parashikoheshin saktesisht nevojat e institucionit.
12Karburant dhe lubrifikant800,000798,566100%

NrEmertimi I shpenzimeveBuxhetiRealizimir%
1 Kancelari 200,000 158,150 79%
2 Toner 450,000 239,400 53%
3 Material pastrami dhe sherbime 100,000 33,850 34%
4 Materiale printimi dhe publikime 450,000 382,680 85%
5 Furnizime me material te tjera zyre 300,000 26,920 9%
6 Energji elektrike 200,000 0 0%
7 Sherbime telefoni 100,000 60663 30%
8 Sherbime uje 15,000 0 0%
9 Sherbime postare 300,000 52,449 17%
10 Sherbime te tjera 60,000 58,800 98%
11 Lende djegese per ngrohje 150,000 88,800 59%
13 Mirembajtje objekti 480,000 347,880 87%
14 Udhetim e dieta 2,095,000 1,246,511 54%
15 Qera zyre 400,000 99,000 25%
16 Libra dhe publikime 400,000 0 0%
  Totali 6,500,000 3,593,669 55%

 

Si rezultat i kushteve te egzistences se institucionit (ne muajin dhjetor eshte bere akomodimi ne zyra) shpenzimet operative u realizuan ne masen 3,593,669 leke ose 55%.

-Investimet

Rialokimi i buxhetit te investime u be ne muajin shtator 2014.

Nisur nga nevojat e institucionit kerkesa per investime ishte ne masen 6,800,000 leke kurse fondet e rialokura ne muajin shtator 2014 jane 2,290,000 leke.

NrEmertimi I shpenzimeveBuxhetiRealizimir%
1 Blerje pajisje te tjera zyre 480,000 444,400 93%
2 Blerje pajisje elekronike 480,000 473,760 99%
3 Blerje pajisje per ngrohje 430,000 429,600 100%
4 Rikonstruksion I lehte I zyrave 900,000 622,736 69%
  Totali 2,290,000 1,970,496 86%

Realizuar mbi mesataren vetem tek Rikonstruksioni I pjeshshem i zyrave dhe kjo per faktin subjekti kantraktues fitoi me vlere te ulet dhe koha nuk premtonte per punime shtese.
Si rezultat i këtyre rialokimeve te investimeve, buxheti për r vitin 2014 u realizua në masen 1,970,496 leke ose 86%.
4.Hartimi i projektbuxhetit afatmesem 2015-2017
Agjencia Kombetare e Bregdetit eshte bere është pjesë e hartimit të programeve buxhetore afatmesme. Hartimi i kërkesave buxhetore kryhet mbështetur në Deklaratën e Politikës së Programit (DPP) i cili është dokumenti bazë për planifikimin e shpenzimeve buxhetore. Në këtë dokument përcaktohet politika, qëllimi që synohet të arrihet, objektivat afatmesme dhe afatshkurtra në funksion të arritjes së këtij qëllimi si edhe standardet mbi të cilat do të mbështeten këto objektiva. Më pas çdo objektiv zbërthehet në produktet të cilat do të realizohen në funksion të arritjes se objektivave si dhe aktivitetet që do të ndërmerren për realizimin e tyre. Pra, siç vihetre, ky proces nuk është thjesht një proces teknik, i bazuar vetëm mbi statistika apo tendenca të shpenzimeve, por hartohet mbi bazë të një metodologjie të caktuar dhe është gjithëpërfshirës.

Gjatë vitit 2014 është hartuar Projekt Buxheti Afatmesëm për Agjencin Kombetare te Bregdetit për periudhën 2015-2017, proces i cili u realizua në muajin maj 2014.

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: