Pishë Poro

Ndodhet në rrethin e Fierit. Sipëfaqja aktuale është 1,500 ha.
Zonë e njërës prej deltave më të rëndësishme të vendit, ku takohen dunat ranore më të shprehura të vendit (deri 4 m lartësi), Bimësi psamofite, hygrofite, halofite, tipike te ligatinave detare. Zonë e pyjeve të pishës mesdhetare. Në ujrat e pastra të deltës së Vjosës takohet lloji globalisht i rezikuar lundërza (Lutra lutra), ndërsa është rëndësia e këtij lumi për peshqit migratore (troftat). Zonë e rëndësishme për shpendët, në mënyrë të veçantë për shpendët rrëmbenjës (Falconiformes).

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing