Karaburun

Ndodhet nërrethin e Vlorës. Sipëfaqja aktuale është 20,000ha. Zona ka biodiversitet të lartë dhe të rëndësishëm në Mesdhe: livadhe alpine e subalpine, pyll pishe(Pinus nigra) dhe rrobulli (Pinus peuce, Pinus leucodermis), makie tipike mesdhetare,bimësi tipike e shkëmbinjëve detare, ligatina dhe mbetje të pyjeve aluvionale, me katin litoral tëshprehur mjaft mirë, me një bentos mjaft të zhvilluar, livadhe të gjërë të posidonies (Posidoniaoceanica). Është zonë me një florë e faunë shumë të pasur detare dhe tokësore. Në ujrat detaretakohen delfinet (Delphinus delphi dhe Tursiops truncatus), dhe mjaft lloje të tjerë të kërcënuarqë mbrohen nga disa konventa. Ujrat detare të Karaburunit vizitohen nga foka e mesdheut(Monachus monachus), një nga llojet më të kërcënuar në botë. Zonë ku tokohen lloje endemike e subendemike si dhe shumë lloje të rrallë e të kërcënuar (Taxus bacata, Ceratonia siliqua etj.). Zonë me potenciale të mëdha për zhvillimin e turizmit.

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing