Tag: Njoftim

CLIMATE-SMART COASTAL PRACTICE FOR BLUE GOVERNANCE

CLIMATE-SMART COASTAL PRACTICE FOR BLUE GOVERNANCE

CLIMATE-SMART COASTAL PRACTICE FOR BLUE GOVERNANCE

1-External expertise on Mapping of the Stress and Risk Factors at the protected marine areas and the migratory paths between Greece and Albania.

TOR-Mapping of the stress

2-External Expertise for Health assessment monitoring stations

TOR-Health assessment 

3-External expertise on Vulnerability of coastal zone due to climate change

TOR-Vulnerability of coastal zone

 

read more

Projekti REGLPORTS

Projekti REGLPORTS

3 ESKPERTIZAT, PROJEKTI REGLPORTS

 —Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit “REGLPORTS” – (code.no. 250) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″.

 Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “REGLPORTS”, 1st call for standard project / code. 250/ Order nr. 45, Prot, nr. 639, datë 28.10.2019.

 Në kuadër të partneritetit në projektin “REGLPORTS”, – financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal i Zi 2014-2020″ dhe me kod 250, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

   External Expertise –Capitalization & Networking- Contribution in the development of of REGLPORTS Network Operational & Action Plan

 Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës.

 • Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;
 • Termat e Referencës;
 • Metodologjia e organizimit;
 •        Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre)
 •       Buxheti (sipas modelit të dhënë).

Informacione të tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative;

 Tabela e Vlerësimit;

 • Formati i aplikimit në tender.

Për të shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palw dokumentacion të shënuar si “Origjinal” dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. a)Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. b)Kodi i references për procedurën e sipërpëmendur të tenderit;
 3. c)Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazës së hapjes së oferta vetë tenderit”
 4. d)Emri i shoqërisë së interesuar.

Për projektin “REGLPORTS”, në adresën e mëposhtme :

                                                                                                                      Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                                                                                            Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, Tiranë

                                                                                 www.bregdeti.gov.al 

Aplikimet pranohen deri më 03 Dhjetor 2019, brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rrethdosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.

–Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme nëndihmë të realizimit të projektit“REGLPORTS” – (code.no. 250) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″.

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “REGLPORTS”, 1st call for standard project / code .250/ Order nr.47, Prot, nr. 641, date,28.10.2019,

Në kuadër të partneritetit në projektin “REGLPORTS”, – financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal i Zi 2014-2020″ dhe me kod 250, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër t ëprojektit, si më poshtë:

External Expertise – Identification and Analysis – Development of REGLPORTS Thematic Routes

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

 • Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës
 • Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • Kushtet e përgjithshmepërkontratat e shërbimit;
 • Termat e Referencës;
 • Metodologjia e organizimit;
 • Eksperti kyç (përfshirëmodelipërparaqitjen e listëssëekspertëvedhe CV së tyre);
 • Buxheti (sipas modelit të dhënë)

Informacione të tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative;
 • Tabela e Vlerësimit;
 • Formati i aplikimitnë tender.

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palë dokumentacion të shënuar si “Origjinal “ dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. a)Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. b)Kodi i references për procedurën e sipërpëmendur të tenderit;
 3. c)Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazes së hapjes së oferta vetë tenderit”
 4. d)Emri i shoqërisë së interesuar.

Për projektin REGLPORTS”, në adresën e mëposhtme :

                          Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, Tiranë

                                                www.bregdeti.gov.al 

Aplikimet pranohen deri më 03 Dhjetor  2019 , brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rrethdosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.

–Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit REGLPORTS” – (code.no. 250) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020″.

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “REGLPORTS”, 1st call for standard project / code. 250/ Order nr. 17 Prot., date, 18.01.2021,

Në kuadër të partneritetit në projektin “REGLPORTS”, – financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal i Zi 2014-2020″ dhe me kod 250, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

External Expertise –Pilot Actions – Development of the REGLPORTS Monitoring System

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

 • Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës;
 • Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;
 • Termat e Referencës;
 • Metodologjia e organizimit;
 • Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre)
 • Buxheti (sipas modelit tëdhënë)

           Informacione të tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative;
 • Tabela e Vlerësimit;
 • Formati i aplikimit në tender;

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG 2020 dhe anekseve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palë dokumentacion të shënuar si “Origjinal “ dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. a)Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. b)Kodi i references për procedurën e sipërpëmendur të tenderit;
 3. c)Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazes së hapjes së oferta vetë tenderit”
 4. d)Emri i shoqërisë së interesuar.
 5. e)Për projektin REGLPORTS”, në adresën e mëposhtme :

                             Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                           Bulevardi Zhan Dark nr.23 Tiranë

                                              www.bregdeti.gov.al 

Aplikimet pranohen deri më 18 Shkurt 2021 , brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rrethdosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.

read more

Referenca e Projektit: Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “WELCOME”

Referenca e Projektit: Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “WELCOME”

Referenca e Projektit: Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “WELCOME” / 1st call for standard project /code. 192/ Order No.92, Prot.Dt.30.12.2019

 Në kuadër të projektit “WELCOME” / Kodi. 192 , bashkë -financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit Interreg IPA i Bashkëpunimit Ndërkufitar, Itali-Shqipëri-Mal i Zi, 2014-2020, Agjencia Kombëtare e Bregdetit shpall thirrjen e mëposhtne për shërbime të ekspertizës së jashmtme:

 

“Përgatitje për ndërtimin e Murit Bregdetar”

 

Dosja e tenderit është bashkëngjitur kësaj thirrje për propozime dhe ajo përfshin:

 • ·         Udhëzime mbi tenderin
 • ·         Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • ·         Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;
 • ·         Njoftimi i kontratës
 • ·         Termat e Referencës;
 • ·         Metodologjia e organizimit;
 • ·         Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre);
 • ·         Buxheti  (sipas modelit të dhënë)

 Informacione të tjera:

 • ·         Tabela e përputhjes administrative;
 • ·         Tabela e Vlerësimit;
 • ·         Formati i aplikimit për tender

Për më shumë detaje në lidhje me procedurat e tenderimit ju lutem konsultohuni me PRAG 2019 dhe anekset e tij, që mund ti shkarkoni në këtë faqe internet:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Presim propozimet tuaja para afatit të fundit të dorëzimit të dokumentacionit, sic është përcaktuar në pikën 8, të dokumentit të instruksioneve të tenderit. Dërgojini aplikimet tuaja në adresën e dhëne në pikën 8.

Aplikimi duhet të përmbajë një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, të cilat duhet të dorëzohen në zarfa të vecantë. Cdo ofertë teknike dhe ofertë financiare duhet të përmbajë një origjinal, të shënuar qartë “origjinal”, dhe një kopje, të shënuar “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të paraqesin kërkesën e tyre në një zarf të mbyllur dhe të shkruajnë në zarf:

 1. Adresën për paraqitjen e tenderëve të treguar më lart;
 2.  Kodi i referencës i procedurës së tenderit
 3. Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe fraza në shqip “Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit”
 4.  Emrin e tenderuesit.

Në adresën e mëposhtme:

Agjencia Kombetare e Bregdetit

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallatet Shallvare, Tiranë

www.bregdeti.com.al

info@bregdeti.gov.al

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 28.02.2020, ora 16:00.

Vetëm aplikimet e pranuara para këtij afati do të merren në konsideratë. Për më shumë informacion dhe kohëzgjatje të detyrës, ju lutemi referojuni TOR (Kushtet e Referencës) ose kërkoni dosjen e plotë të tenderit në adresën e emailit të dhënë më lart.

 

Për informacion në anglisht klikoni këtu (for further information click here)

CLIMATE-SMART COASTAL PRACTICE FOR BLUE GOVERNANCE

1-External expertise on Mapping of the Stress and Risk Factors at the protected marine areas and the migratory paths between Greece and Albania.

TOR-Mapping of the stress

2-External Expertise for Health assessment monitoring stations

TOR-Health assessment 

3-External expertise on Vulnerability of coastal zone due to climate change

TOR-Vulnerability of coastal zone

 

read more

KONKURS PËR DIZENJIMIN E STRUKTURAVE MBROJTËSE PËR DUNAT E RËRËS (GARDHE, PASARELA DHE INSTALACIONE ARTISTIKE) NË KUADËR TË PROJEKTIT “WELCOME” – WPT3

KONKURS PËR DIZENJIMIN E STRUKTURAVE MBROJTËSE PËR DUNAT E RËRËS (GARDHE, PASARELA DHE INSTALACIONE ARTISTIKE) NË KUADËR TË PROJEKTIT “WELCOME” – WPT3

THIRRJE PËR SHPREHJE INTERESI

KONKURS

PËR DIZENJIMIN E STRUKTURAVE MBROJTËSE PËR DUNAT E RËRËS (GARDHE, PASARELA DHE INSTALACIONE ARTISTIKE) NË KUADËR TË PROJEKTIT “WELCOME” – WPT3

Vendodhja: Shqipëri

Autoriteti Kontraktues: INSET përmes Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, Tiranë, Shqipëri

Kohëzgjatja e pritshme e ekzekutimit: 23 Nëntor 2020

PËRMBLEDHJE

Shoqata INSET në kuadër të implementimit të projektit “WELCOME”/Kodi 192, të financuar nga Bashkimi Evropian nën instrumentin e IPA CBC Itali-Shqipëri-Mal i Zi 2014-2020, hap thirrjen për pjesëmarrjen në konkursin për dizenjimin e strukturave mbrojtese për dunat e rërës. Ref: Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “WELCOME”, 1st call for standart project/ code.250/ Order nr. 48, Prot, nr. 642, date 28.10.2019. Contract Title: “External Expertise – Organization of a competition to design protective structures for sand dunes”, to support the Natonal Coastline Agency, in implementing WELCOME project. Objektivi i këtij konkursi është planifikimi i një sistemi bregdetar kundër erozionit duke përfshirë ri-përdorimin artistik të mbetjeve detare prej druri për vendosjen në një gjatësi të caktuar të vijes bregdetare. Konkursi do të konistojë në një punë artistike për ri-përdorimin e mbetjeve drusore në konsolidimin e dunave me qëllim zgjidhjen e çështjes së restaurimit të tyre. Kjo qasje do të përdoret lehtësisht edhe në zona të tjera bregdetare duke ndikuar në rritjen e atraksionit të plazheve dhe gjithashtu ndikimit në ekonominë cirkulare. Projekti “Welcome” do të adresojë sfida territoriale ndërkufitare mbi menaxhimin e mbetjeve detare dhe konsolidimin e dunave bregdetare në Shqipëri në zonen e Velipojës, Kepit të Rodonit, Gjiri i Lalëzit dhe Gjiri i Durrësit. Bregdetet e Italisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi ndajnë të njëjtin impakt në ekosistemet dhe biodiversitetin për shkak të problemeve me mbetjet detare dhe erozionin bregdetar që kanë ardhur si pasojë e impaktit antropogjen duke përfshirë rritjen e nivelit të detit si rezultat i ngrohjes globale, ndryshimet në përdorimin e tokave, strukturat për mbrojtjen e porteve dhe bregdeteve etj.

Për informacione të mëtejshme klikoni në:

Thirrje për shprehje interesi Konkursi për dizenjimin e strukturave mbrojtëse për dunat e rërës

read more

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

“Sanitare” në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, Kriteret

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit brenda datës 31.05.2023, ora 16:30 prane AKB Shofer, në Agjencinë Rajonale të Bregdetit Vlorë, Kriteret

Specialist Arkiv – Protokolli, në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, Kriteret

Kandidatët e interesuar duhet t’i dorëzojnë dokumentet e aplikimit brenda datës 31.03.2023, ora 14:00 prane AKB

read more

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing