Referenca e Projektit: Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “WELCOME”

Referenca e Projektit: Interreg IPA CBC Italy – Albania – Montenegro 2014-2020 “WELCOME” / 1st call for standard project /code. 192/ Order No.92, Prot.Dt.30.12.2019

 Në kuadër të projektit "WELCOME" / Kodi. 192 , bashkë -financuar nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit Interreg IPA i Bashkëpunimit Ndërkufitar, Itali-Shqipëri-Mal i Zi, 2014-2020, Agjencia Kombëtare e Bregdetit shpall thirrjen e mëposhtne për shërbime të ekspertizës së jashmtme:

 

“Përgatitje për ndërtimin e Murit Bregdetar”

 

Dosja e tenderit është bashkëngjitur kësaj thirrje për propozime dhe ajo përfshin:

 • ·         Udhëzime mbi tenderin
 • ·         Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • ·         Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;
 • ·         Njoftimi i kontratës
 • ·         Termat e Referencës;
 • ·         Metodologjia e organizimit;
 • ·         Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre);
 • ·         Buxheti  (sipas modelit të dhënë)

 Informacione të tjera:

 • ·         Tabela e përputhjes administrative;
 • ·         Tabela e Vlerësimit;
 • ·         Formati i aplikimit për tender

Për më shumë detaje në lidhje me procedurat e tenderimit ju lutem konsultohuni me PRAG 2019 dhe anekset e tij, që mund ti shkarkoni në këtë faqe internet:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Presim propozimet tuaja para afatit të fundit të dorëzimit të dokumentacionit, sic është përcaktuar në pikën 8, të dokumentit të instruksioneve të tenderit. Dërgojini aplikimet tuaja në adresën e dhëne në pikën 8.

Aplikimi duhet të përmbajë një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, të cilat duhet të dorëzohen në zarfa të vecantë. Cdo ofertë teknike dhe ofertë financiare duhet të përmbajë një origjinal, të shënuar qartë "origjinal", dhe një kopje, të shënuar "Kopje".

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të paraqesin kërkesën e tyre në një zarf të mbyllur dhe të shkruajnë në zarf:

 1. Adresën për paraqitjen e tenderëve të treguar më lart;
 2.  Kodi i referencës i procedurës së tenderit
 3. Fjalët "Not to be opened before the tender-opening session" dhe fraza në shqip "Mos te hapet perpara fazes se hapjes se ofertave te tenderit"
 4.  Emrin e tenderuesit.

Në adresën e mëposhtme:

Agjencia Kombetare e Bregdetit

Bulevardi “Gjergj Fishta”, Pallatet Shallvare, Tiranë

www.bregdeti.com.al

info@bregdeti.gov.al

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është 28.02.2020, ora 16:00.

Vetëm aplikimet e pranuara para këtij afati do të merren në konsideratë. Për më shumë informacion dhe kohëzgjatje të detyrës, ju lutemi referojuni TOR (Kushtet e Referencës) ose kërkoni dosjen e plotë të tenderit në adresën e emailit të dhënë më lart.

 

Për informacion në anglisht klikoni këtu (for further information click here)

CLIMATE-SMART COASTAL PRACTICE FOR BLUE GOVERNANCE

1-External expertise on Mapping of the Stress and Risk Factors at the protected marine areas and the migratory paths between Greece and Albania.

TOR-Mapping of the stress

2-External Expertise for Health assessment monitoring stations

TOR-Health assessment 

3-External expertise on Vulnerability of coastal zone due to climate change

TOR-Vulnerability of coastal zone

 

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing