3 ESKPERTIZAT, PROJEKTI REGLPORTS

 --Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit “REGLPORTS” - (code.no. 250) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

 Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “REGLPORTS”, 1st call for standard project / code. 250/ Order nr. 45, Prot, nr. 639, datë 28.10.2019.

 Në kuadër të partneritetit në projektin “REGLPORTS”, - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal i Zi 2014-2020" dhe me kod 250, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

   External Expertise –Capitalization & Networking- Contribution in the development of of REGLPORTS Network Operational & Action Plan

 Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës.

 • Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;
 • Termat e Referencës;
 • Metodologjia e organizimit;
 •        Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre)
 •       Buxheti (sipas modelit të dhënë).

Informacione të tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative;

 Tabela e Vlerësimit;

 • Formati i aplikimit në tender.

Për të shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme:

http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palw dokumentacion të shënuar si “Origjinal” dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. a)Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. b)Kodi i references për procedurën e sipërpëmendur të tenderit;
 3. c)Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazës së hapjes së oferta vetë tenderit”
 4. d)Emri i shoqërisë së interesuar.

Për projektin “REGLPORTS”, në adresën e mëposhtme :

                                                                                                                      Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                                                                                            Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, Tiranë

                                                                                 www.bregdeti.gov.al 

Aplikimet pranohen deri më 03 Dhjetor 2019, brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rrethdosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.

--Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme nëndihmë të realizimit të projektit“REGLPORTS” - (code.no. 250) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “REGLPORTS”, 1st call for standard project / code .250/ Order nr.47, Prot, nr. 641, date,28.10.2019,

Në kuadër të partneritetit në projektin “REGLPORTS”, financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal i Zi 2014-2020" dhe me kod 250, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër t ëprojektit, si më poshtë:

External Expertise – Identification and Analysis – Development of REGLPORTS Thematic Routes

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

 • Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës
 • Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • Kushtet e përgjithshmepërkontratat e shërbimit;
 • Termat e Referencës;
 • Metodologjia e organizimit;
 • Eksperti kyç (përfshirëmodelipërparaqitjen e listëssëekspertëvedhe CV së tyre);
 • Buxheti (sipas modelit të dhënë)

Informacione të tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative;
 • Tabela e Vlerësimit;
 • Formati i aplikimitnë tender.

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palë dokumentacion të shënuar si “Origjinal “ dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. a)Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. b)Kodi i references për procedurën e sipërpëmendur të tenderit;
 3. c)Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazes së hapjes së oferta vetë tenderit”
 4. d)Emri i shoqërisë së interesuar.

Për projektin REGLPORTS”, në adresën e mëposhtme :

                          Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, Tiranë

                                                www.bregdeti.gov.al 

Aplikimet pranohen deri më 03 Dhjetor  2019 , brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rrethdosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.

--Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit REGLPORTS” - (code.no. 250) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Referenca e Projektit:  Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “REGLPORTS”, 1st call for standard project / code. 250/ Order nr. 17 Prot., date, 18.01.2021,

Në kuadër të partneritetit në projektin “REGLPORTS”, financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – Mal i Zi 2014-2020" dhe me kod 250, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

External Expertise –Pilot Actions – Development of the REGLPORTS Monitoring System

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

 • Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës;
 • Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;
 • Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;
 • Termat e Referencës;
 • Metodologjia e organizimit;
 • Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre)
 • Buxheti (sipas modelit tëdhënë)

           Informacione të tjera:

 • Tabela e përputhjes Administrative;
 • Tabela e Vlerësimit;
 • Formati i aplikimit në tender;

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem ti referoheni modeleve të PRAG 2020 dhe anekseve të tij të cilat mund ti shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palë dokumentacion të shënuar si “Origjinal “ dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

 1. a)Adresa e aplikantit të interesuar;
 2. b)Kodi i references për procedurën e sipërpëmendur të tenderit;
 3. c)Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazes së hapjes së oferta vetë tenderit”
 4. d)Emri i shoqërisë së interesuar.
 5. e)Për projektin REGLPORTS”, në adresën e mëposhtme :

                             Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                           Bulevardi Zhan Dark nr.23 Tiranë

                                              www.bregdeti.gov.al 

Aplikimet pranohen deri më 18 Shkurt 2021 , brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, si dhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rrethdosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.

Leave a Reply

Primary Color

Secondary Color

https://bregdeti.gov.al/wp-content/themes/yachtsailing