HomeRreth neshMisioni dhe Vizioni

All Features

Për të arritur një menaxhim dhe mbrojtje më të mirë të pasurive natyrore bregdetare si dhe promovimin e vendit si destinacion turistik, me vendim të Këshillit të Ministrave nr.31 st 22.01.2014, krijohet Agjencia Kombëtare e Bregdetit. 

Në përputhje më Kushtetutën dhe legjisacionin në fuqi, Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka për mission mbrojtjen e zonës bregdetare, promovimin dhe monitorimin e projekteve, ndjekjen e zhvillimit të zonës bregdetare e të planeve të miratuara nga autoritetet e planifikimit. 

Agjencia është e organizuar në Drejtori të Përgjithshme, në nivel qendror dhe në katër degë rajonale. Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka në strukturën e saj 30 punonjës dhe shpenzimet mbulohen nga buxheti i ministrisë.

 

Objektivat e veprimtarisë së kësaj Agjencie janë:

-mbrojtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm i zonës bregdetare;

-zbatimi i politikave dhe strategjive, për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare;

-bashkërendimi i programeve të lidhura në këtë zonë;

-nxitja e investimeve në zonën bregdetare;

 

Agjencia Kombëtare e Bregdetit garanton zbatimin e politikave dhe strategjive kombëtare në këtë zonë, të hartuara për një menaxhimin të integruar të bregdetit, si dhe bashkëkoordinon zbatimin e tyre;

-Në misionin e saj primar, kjo Agjenci ndjek dhe respekton rregullat mbi përdorimin e pasurisë së patjetërsueshme publike në zonën bregdetare;

-Një nga detyrat kryesore të kësaj agjensie është krijimi i një sistemi rregullash dhe strandartesh për administrimin e hapësirave publike të vijës bregdetare. Kjo me qëllimin për të mirëpërdorur subjektet publike apo private në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit.

-Agjencia është institucion përgjegjës që monitoron zbatimin e instrumenteve të planifikimit të territorit dhe operon në nivel qendror dhe degë rajonale në zonën bregdetare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: