HomeTë rejat

Të Rejat

Më poshtë po ndalemi në veprimtaritë kryesore të Agjencisë Kombëtare e Bregdetit gjatë vitit 2014 :

1. Monitorimin dhe respektimin e akteve ligjore për dhënien në përdorim dhe administrimin e plazheve
2. Monitorimin dhe zbatimin me përpikmëri të instrumenteve të planifikimit të territorit, të miratuara nga autoriteti qëndror dhe vendor në zonën bregdetare
3. Monitorimin e respektimit të rregullave për përdorimin e pasurisë së patjetërsueshme publike në zonën bregdetare
4. Propozimin e ndryshimeve dhe përmirësimin e kuadrit ligjor e nënligjor për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare 5. Mbrojtjen dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm të Zonave Bregdetare
6. Zbatimi i politikave dhe strategjive për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare
7. Bashkëpunimin me organet përkatëse për projektet dhe aktivitetet për mbrojtjen dhe zhvillimin e bregdetit dhe monitorimin e zbatimin e tyre
8. Administrimi i pasurive të paluajtshme shtetërore dhe publike, të cilat i kalohen në përgjegjësi administrimi, në përputhje me rregullat e përcaktuara nga legjislacioni shqiptar në fuqi

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: