HomeRreth neshTransparencaProcedurat/Mekanizmat per te dhene mendime lidhur me procesin e hartimit te akteve ligjore/nenligjore, politikave publike apo ne lidhje me ushtrimin e funksioneve te AKB

Të gjitha kërkesat për mendim në lidhje me aktet ligjore dhe nënligjore, komentet si dhe sugjerimet përcillen nëpërmjet Memove të hartuara nga specialistët e Sektorit sipas natyrës së aktit. Në momentin e përgatitjes së draftit rishikohen përsëri të gjitha ndryshimet e propozuara.

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: