HomeRreth neshTransparencaKuadri ligjor rregullator

Vendimi i Keshillit te Ministrave nr 569 date 17.07.2019" Per miratimin e kompetencave, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te Bregdetit

 

LIGJ Nr. 93/2015 PËR TURIZMIN1


LIGJ Nr.10 433, datë 16.6.2011 Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë
 
VENDIM Nr. 171, datë 27.3.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KUSHTET DHE KRITERET E USHTRIMIT TË VEPRIMTARISË SË STACIONIT TË PLAZHIT”

VENDIM Nr. 711, datë 12.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PER KUSHTET DHE KRITERET PËR PROJEKTIMIN DHE NDËRTIMIN E STRUKTURAVE AKOMODUESE”
 
VENDIM Nr 730, datë 20.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR KUSHTET, KRITERET, TARIFAT, AFATET DHE PROCEDURËN PËR KLASIFIKIMIN E STRUKTURAVE AKOMODUESE”
 
UDHËZIM I PËRBASHKËT PËR AKREDITIMIN E PROGRAMEVE TË KULAIFIKIMIT TË UDHËRRËFYESIT TURISTIK DHE MIRATIMIN E KREDITEVE MINIMALE TË PROGRAMIT PËR EDUKIMIN PROFESIONAL NË VAZHDIM
 
URDHËR Nr 745, datë 01.02.2017 PËR KUSHTET DHE MËNYRËN E NJOHJES SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK TË NDERIT
 
VENDIM Nr 692, datë 5.10.2016 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “KRITERET PËR PAJISJEN ME CERTIFIKATË PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË UDHËRRËFYESIT TURISTIK, DETYRAT, PËRGJEGJËSITË DHE KODIN E ETIKËS SË TYRE”

 

Konventa për Mbrojtjen e Mjedisit Detar dhe Zonës Bregdetare të Detit Mesdhe, Barcelonë 1976


Ligji Nr. 111/2012 “Për Menaxhimin e Integruar të Burimeve Ujore”.

 

Ligj nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore”.

 

Ligji nr. Nr. 81/2017 “Për Zonat e Mbrojtura”.

 

Ligji nr.9806, datë 17.09.2007 “Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Europiane “Për Mbrojtjen e Trashëgimisë Arkeologjike”.

 

Ligji nr.10 027, datë 11.12.2008 “Për Aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore Nënujore”, PARIS 2001.


Ligj nr. 10 431, datë 9.6.2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit”


Ligj nr. 10 448, datë 14.7.2011 ”Për ¬Lejet e Mjedisit”

 

Ligj nr. 10 440, datë 7.7. 2011 “Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis”


Ligj nr. 107/2014 “ Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit” ndryshuar me ligjin nr 28/2017


Ligj nr.139, datë 17.12.2015 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.


Ligji nr. 64/2012, datë 31.5.2012 “Për Peshkimin”.

 

Ligji nr. 9401, datë 19.5.2005; Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Marrëveshjen për Nxitjen e Respektimit të Masave Ndërkombëtare të Menaxhimit dhe të Ruajtjes së Burimeve nga Anijet e Peshkimit në Det të Hapur”.

 

Ligji nr. 119/2014 "Për të drejtën e informimit"

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: