HomeTë rejatNjoftime3 ekspertizat, projekti WELCOME

3 ekspertizat, projekti WELCOME

---Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit “WELCOME” - (code.no. 192) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “WELCOME”, 1st call for standard project / code 192/ Order nr.49, Prot, nr. 643, date, 28.10.2019,

Në kuadër të partneritetit në projektin “WELCOME”, - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – MaliZi 2014-2020" dhe me kod 192, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

External Expertise –External Expertise – Beach cleaning operations - për plazhet e Velipojës, Kepi i Rodonit, Gjiri i Lalzit dhe plazhi i Durrësit – WPT1

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

·         Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës

·         Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;

·         Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;

·         Termat e Referencës;

·         Metodologjia e organizimit;

·         Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre);

·         Buxheti  (sipas modelit të dhënë)

Informacione të tjera:

·         Tabela e përputhjes Administrative;

·         Tabela e Vlerësimit;

·         Formati i aplikimit për tender.

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem t’i referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund t’i shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palë dokumentacion të shënuar si “Origjinal “ dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

a)    Adresa e aplikantit të interesuar;

b)   Kodi i referencës për procedurën e sipër pëmendur të tenderit;

c)    Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazes së hapjes së ofertave të tenderit”

d)   Emri i shoqërisë së interesuar.

e)    Për projektin WELCOME, në adresën e mëposht

                                                                                       Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                                                                     Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, Tiranë

                                                                                                   www.bregdeti.gov.al

Aplikimet pranohen deri më 03 Dhjetor  2019 , brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.

Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, sidhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rreth dosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër

 

 

 

 

---Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit “WELCOME” - (code.no. 192) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “WELCOME”, 1st call for standard project / code 192/ Order nr.48, Prot, nr. 642, datë, 28.10.2019,

 

Në kuadër të partneritetit në projektin “WELCOME”, - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – MaliZi 2014-2020" dhe me kod 192, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

External Expertise – Organizimi i një Konkurs Artistik për idenë më të mirë për ndërtimin e dunave – WPT3

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

 Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës

Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;

Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;

Termat e Referencës;

 Metodologjia e organizimit;

Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre);

 Buxheti  (sipas modelit të dhënë)

Informacione të tjera:

 Tabela e përputhjes Administrative;

 Tabela e Vlerësimit;

 Formati i aplikimit për tender.

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem t’i referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund t’i shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

 Procedurat e Aplikimit:                          

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palë dokumentacion të shënuar si “Origjinal “ dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

 Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

  a)    Adresa e aplikantit të interesuar;

b)   Kodi i referencës për procedurën e sipër pëmendur të tenderit;

c)    Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazes së hapjes së ofertave të tenderit”

d)   Emri i shoqërisë së interesuar.

 Për projektin WELCOME, në adresën e mëposhtme:

                                                                                     Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                                                                    Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, Tirana

                                                                                             www.bregdeti.gov.al

 

Aplikimet pranohen deri më 03 Dhjetor  2019 , brenda orës 16:00. Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, sidhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rreth dosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.

 

 

 

---Thirrje Interesi për Ekspertizën e jashtme në ndihmë të realizimit të projektit “WELCOME” - (code.no. 192) – financuar nga “Cooperation Programme Interreg IPA II CBC, ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO, 2014-2020".

Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro 2014-2020, “WELCOME”, 1st call for standard project / code 192/ Order nr.50, Prot, nr. 644, date, 28.10.2019,

Në kuadërtë partneritetit në projektin “WELCOME”, - financuar nga IPA CBC, Itali –Shqiperi – MaliZi 2014-2020" dhe me kod 192, Agjencia Kombëtare e Bregdetit, shpall thirrjen për ekspertizën e jashtme të nevojshme në kuadër të projektit, si më poshtë:

External Expertise –Ekspertizë e Jashtme për menaxhimin e projektit në kuadër të Paketës së Punës WPM

Dosja e plotë e tenderit është bashkëlidhur kësaj thirrjeje dhe duhet të përmbajë:

·         Udhëzime mbi tenderin dhe njoftimi i kontratës

·         Draft Kontratë Marreveshjeje dhe Kushtet e veçanta me anekset përkatëse;

·         Kushtet e përgjithshme për kontratat e shërbimit;

·         Termat e Referencës;

·         Metodologjia e organizimit;

·         Eksperti kyç (përfshirë modeli për paraqitjen e listës së ekspertëve dhe CV së tyre);

·         Buxheti  (sipas modelit të dhënë)

Informacione të tjera:

·         Tabela e përputhjes Administrative;

·         Tabela e Vlerësimit;

·         Formati i aplikimit për tender.

Për më shumë detaje për procedurat e tenderimit të ndjekura, ju lutem t’i referoheni modeleve të PRAG dhe anekseve të tij të cilat mund t’i shkarkoni në adresën e mëposhtme: http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do

Procedurat e Aplikimit:          

Aplikimet duhet të jenë në anglisht dhe të përmbajnë, një ofertë teknike dhe një ofertë financiare, e cila duhet të dorëzohet në zarfat e ndara dhe të përmbajë një palë dokumentacion të shënuar si “Origjinal “ dhe tri kopje të shënuara “Kopje”.

Kandidatët e interesuar janë të ftuar të dorëzojnë aplikimet e tyre në një zarf të mbyllur ku të specifikohet:

a)    Adresa e aplikantit të interesuar;

b)   Kodi i referencës për procedurën e sipër pëmendur të tenderit;

c)    Fjalët “Not to be opened before the tender-opening session” dhe ekuivalentja frazë në shqip “Mos te hapet përpara fazes së hapjes së ofertave të tenderit”

d)   Emri i shoqërisë së interesuar.

Për projektin WELCOME, në adresën e mëposhtme:

                                               Agjencia Kombëtare e Bregdetit

                                     Bulevardi Gjergj Fishta, Pallatet Shallvare, Tiranë

                                                           www.bregdeti.gov.al

 

Aplikimet pranohen deri më 03 Dhjetor  2019 , brenda orës 16:00

Do të shqyrtohen vetëm aplikimet që mbërrijnë brenda këtij afati.Për më shumë informacion mbi dosjen e plotë të tenderit, sidhe kërkesave dhe afateve të kohëzgjatjes së kontratës, referojuni Termave të Referencës të publikuar këtu apo kërkoni një informacion më të plotë rreth dosjes së tenderit në adresën elektronike të dhënë më sipër.  

 

Copyright © Agjencia Kombëtare e Bregdetit 2015

Powered by KemiNet.net  

               Na ndiqni në: